پاسخ جنبش کارگری به زندان و خشونت، شدت بخشیدن جسورانه به مبارزات متحد و همبسته ست

به دنبال مبارزات گسترده و حق طلبانه ی معلمان و پرستاران به عنوان بخشهائی از طبقه کارگر همراه با اعتراضات وسیع کارگران در بخشهای مختلف کارگری طی یک سال گذشته در سراسر ایران که در تقابل با آنها همه دستگاهها و ارگانهای سرکوب بسیج شدند و نهایت تقلایشان برای یورش به تجمعات، بازداشت، محاکمه، صدور احکام و زندانی کردن رهبران اعتراضات به خصوص در نیمه دوم سال جاری به کار گرفتند٬  حالا در هفته های پایانی سال و در حالیکه از زمان صدور احکام زندان برای داوود رضوی و عثمان اسماعیلی 10 روز نمی گذرد، احکامی دیگر برای دو تن از فعالین طبقه کارگر، اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان و رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی دستگاه قضائی صادر گردیده است.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements